Tekmovanje 2018/2019

Finalni del 26. mednarodnega tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je potekal na Dunaju od 13. 4. do 18. 4. 2019. Na tem tekmovanju je Hana Šrot, študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za svoj izjemen govorni nastop na finalnem delu tekmovanja prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na tekmovanju – Honorable mention for individual oralist.

Primer na 26. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot tekmovanju je temeljil na pogodbi, ki sta jo sklenili stranki Phar Lap Allevamento (v nadaljevanju: tožnik) in Black Beauty Equestrian (v nadaljevanju: toženec). Podjetje tožnika s sedežem v državi Mediterraneo je najstarejša in novodobna kobilarna, ki ponuja tečaje usposabljanja na področju nege, vzreje in jahanja konj. Podjetje toženca, ki ima sedež v državi Equatoriana pa se ukvarja z vzrejo dirkalnih konj. V marcu 2017 je Black Beauty Equestrian poslal Phar Lap Allevamento naročilo za dobavo stotih doz konjske sperme vrhunskega, večkrat nagrajenega dirkalnega konja »Nijinski III«. Temu naročilu je sledila ponudba in nato sklenitev mednarodne prodajne pogodbe, kjer sta se pogodbenici dogovorili za dobavo stotih doz konjske sperme dirkalnega konja »Nijinski III« po ceni 99.500 USD na dozo, stranki sta se dogovorili za dobavo blaga po DDP transportni klavzuli v treh vnaprej določenih terminih. Stranki sta pogodbo podpisali z dne 06. maja 2017, pri čemer sta vanjo vključili arbitražno klavzulo, ne pa tudi klavzule o spremenljivih okoliščinah (t.i. hardship clause). Phar Lap Allevamento je Black Beauty Equestrian je dne 20. maja 2017 in 3. oktobra 2017 uspešno opravil dobavo petdesetih doz konjske sperme, dobava zadnje in največje pošiljke blaga pa naj bi sledila dne 23. januarja 2018. V novembru 2017 je novo izvoljeni predsednik države Mediterraneo naznanil 25 % dvig uvoznih tarif na kmetijsko blago iz Equatoriane. Kot odgovor na omenjeno omejitev je tudi Equatoriana uvedla 30 % uvozne tarife na kmetijsko blago iz Mediterranea, pri čemer je pod širok sklop kmetijski izdelkov za katere bi veljala ta tarifa, navedla tudi konjsko spermo. Zaradi nepričakovane in nenadne uvedbe uvoznih visokih tarif na kmetijsko blago, je tožnik nemudoma kontaktiral toženca glede prilagoditve cene blaga še predno bi bila opravljena zadnja dobava. Tožnik se je glede prilagoditve cene pogajal z veterinarjem, zaposlenim pri tožencu, pri čemer mu je ta zagotovil, da se bosta pogodbenici že naknadno dogovorili za prilagoditev cene, nadalje pa je poudaril še, da naj tožnik pri zadnji dobavi blaga ne zamuja, saj paritveno obdobje pri konjih traja zgolj omejeno časovno obdobje. Tožnik se je navkljub temu, da ni imel sklenjenega dogovora glede prilagoditve cene blaga, odločil, da izpolni svoje pogodbene obveznosti v celoti in dne 23. januarja 2018 tožencu dostavi še zadnjih petdeset doz konjske sperme. Dne 12. februarja 2018 sta se pogodbeni stranki srečali na sestanku, kjer pa se je direktorica tožene stranke, Ms. Espinoza odločila odstopiti od pogodbe, sklenjene s tožnikom, prav tako pa med pogodbenima strankama ni bilo sklenjenega dogovora glede prilagoditve cene blaga. Tožnik se je odločil sprožiti arbitražni postopek z 31. julijem 2018 pred Hongkonškim mednarodnem arbitražnem centru, saj je bila v pogodbi vsebovana arbitražna klavzula o reševanju sporov, ki je določala uporabo HKIAC arbitražnih pravil. Na procesnem delu sta bili zastavljeni dve temeljni vprašanji, in sicer, če ima arbitražno sodišče sploh pristojnost za reševanje zgoraj opredeljenega spora in nadalje, dejansko možnost razsoditi glede prilagoditve predmetne pogodbe. Na materialnem delu pa je bilo potrebno z uporabo določil Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga (v nadaljevanju: CISG) poiskati odgovor na vprašanje, če bi 30 % uvozne tarife na kmetijsko blago, lahko opredelili kot nepredvidljivo, nenadno in nepremostljivo okoliščino (t.i. višjo silo) v smislu 79. člena CISG. S pomočjo uporabe UNIDROIT načel pa nadalje podati odgovor na vprašanje ali je v opisanem primeru višje sile adaptacija pogodbe sploh mogoča.

Ekipa Pravne fakultete Maribor, ki so jo sestavljali študentje: Elena Fridau, Petra Zupančič, Hana Šrot, Luka Kreitner in Stefan Danojević, se je pod mentorstvom asist. asistenta Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras in Leona Brulca že od septembra 2018 aktivno pripravljala na reševanje zgoraj opisanega primera, pri tem pa so se študentje tekom priprav na finalno tekmovanje udeleževali številnih „pre-moot“ tekmovanj, med drugim so nastopili na PreMootu v Brnu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu. Organizirali pa so tudi svoj PreMoot, ki je potekal v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki sta se ga poleg mariborske ekipe udeležili še zagrebška in ljubljanska tekmovalna ekipa, kot arbitri pa so sodelovali »coachi« oziroma pomočniki pri pripravi ekip in več nekdanjih tekmovalcev. Udeležba na predtekmovanjih za tekmovalce predstavlja neprecenljivo izkušnjo, ki jim pripomore k boljšim pripravam na finale tekmovanja, prav tako pa tovrstna srečanja omogočijo oblikovanje prijateljskih vezi in zbližanje tekmovalcev z različnih fakultet. Na finalnem delu tekmovanja, ki je potekalo od 13. 04. do 18. 04. 2019 na Dunaju so se tekmovalci pomerili z ekipami iz fakultet: University of Tehran, University of Milan, Federal University of Rio Grande do Sul in McGill University. Hana Šrot je za svoj izjemen govorni nastop na finalnem delu tekmovanja prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na tekmovanju – Honorable mention for individual oralist.