Izbirni predmet

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je prepoznala nujnost po vključitvi znanj in izkušenj pridobljenih na pravnih tekmovanjih (formatov Moot Court in Model United Nations) v svoje študijske programe. V ta namen je s študijskim letom 2020/2021 uvedla izbirna predmeta na 1. in 2. stopnji študija: SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH MOOT in MUN I ter SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH MOOT in MUN II pod nosilstvom red. prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl (ob sodelovanju asist. Denisa Baghrizabehija in asist. Jana Stajnka). Uspešna oziroma aktivna udeležba študenta na pisnem in ustnem delu tekmovanja se tako lahko prizna oziroma oceni v okviru navedenih izbirnih predmetov.

Z aktivnim sodelovanjem na tekmovanju študent dokaže sposobnost aplikacije teoretičnih znanj za rešitev problema, ki je predmet posameznega tekmovanja. Študent tako izboljša sposobnost pravne argumentacije. Študent se seznani z metodami raziskovalnega dela in iskanja virov. Izboljša se študentova sposobnost javnega nastopanja, skupinskega dela in ustne argumentacije. Predvideni študijski rezultati so znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi pravno tekmovanje in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema tekmovanja. Poudarek je na praktičnih znanjih in metodologijah zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov ter argumentov. Metode poučevanja in učenja so sestavljene iz samostojnega dela, sodelovanja na ekipnih sestankih, sodelovanja na predavanjih, seminarjih in vajah (pripravah na tekmovanje). Mentor na konzultacijah preverja vsebinski in strukturni vidik pisnega izdelka tekmovalcev. Mentor pripravi tekmovalce na ustne nastope za potrebe pravnega tekmovanja.